Πληροφορίες για την εκδήλωση

από 13 Νοεμβρίου, 2019, 1:00 ΜΜ μέχρι 2:00 ΜΜ

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) Α.Π.Θ., 3ης Σεπτεμβρίου, Αμφιθέατρο II
Διοργανωτής: Γραφείο Διασύνδεσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης